Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rolniczej

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rolniczej
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00060928/5.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 14 jako działka numer 640 o powierzchni 0,9557 ha.
 
3.Przedmiotowa nieruchomość położona w terenie bezpośrednio przylegającym do linii kolejowej Piotrków Trybunalski Koluszki. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny elektrociepłowni, stacja transformatorowa wysokiego napięcia (220kV – 110kV) oraz tereny kolejowe (bocznica kolejowa).
 
4.Nieruchomość nie jest zabudowana. Przez wschodnią część terenu, w odległości ok. 3-5 m od granicy przebiegają kolektor  kanalizacji deszczowej śr. 400mm oraz 200mm i 150mm oraz linia kablowa średniego napięcia. Przez zachodnią część terenu, w odległości od ok. 1 m od granicy w części południowej do ok. 8 m w części środkowej działki, przebiega sieć wodociągowa śr. 50mm oraz inna sieć infrastruktury śr. 50mm.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
5.Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona samosiewami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest istniejącym w terenie wjazdem z ulicy Rolniczej - drogi o nawierzchni asfaltowej.
 
4.Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/2006 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszym zmianami działka nr 640 w większości zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem C – urządzenia gospodarki  ciepłowniczej oraz niewielki północny fragment działki w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
6.Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
 
7.Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej wynosi: 750.000,00 zł.
 
8.Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
9.Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim   Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
10.Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
11.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 18 grudnia 2020 r. godz. 10.00 w pokoju nr 331 na III piętrze – budynek B.
 
12.Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Rolniczej  wynosi: 150.000,00 zł  i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble  Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 14 grudnia 2020 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
13.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie do udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 14 grudnia 2020 r. włącznie do godz. 15.00:
a)osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305; albo
b)przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej”.
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
14.Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie,  a także na stronie internetowej.
 
15.Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
16.Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później  jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl zakładka: Gospodarka Nieruchomościami: Ogłoszenia przetargów II półrocze 2020 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
Regulamin przetargu, przyjęty Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 października 2020 r. znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne: Zarządzenia Prezydenta Miasta:2020 rok: IV kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-)Krzysztof Chojniak
 
← powrót