Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym ul. Starowarszawska 17-ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarska 18

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =
Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 17-ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 – ul. Garncarskiej 18.Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer PT1P/00000854/7.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2.Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów obręb 21 jako działkI numer: 138/2 i 192 o łącznej powierzchni 0,1293 ha stanowi współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 7/36 części i osób fizycznych w pozostałej części. 

3. Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi oraz budynkami wykorzystywanymi jako komórki lokatorskie i garaże. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z ulicy Garncarskiej, w której przebiega sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
 
4.Zgodnie z obowiązującym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim przedmiotowa nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 6MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz w zakresie interpretacji zapisów dokumentów planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5.Przedmiotem sprzedaży jest stanowiący własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski udział w wysokości 7/36 części we współwłasności nieruchomości położonej  przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 – ul. Garncarskiej 18, w drodze ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu, o którym mowa, mogą wziąć udział wyłącznie współwłaściciele nieruchomości. 

6. Cena wywoławcza udziału gminnego wynosi: 75.000,00 zł.

7. Cena udziału w nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę jego nabycia.
Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od  towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt  10  ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
8. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie  innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 29 stycznia 2021 r.  godz. 1000  w  pokoju nr 331 na III piętrze – budynek B.
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału gminnego przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2020 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
11. Wadium za nabycie udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 – ul. Garncarskiej 18 wynosi: 15.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble  Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 25 stycznia 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym oświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunku, iż osoba jest współwłaścicielem nieruchomości winno być złożone w formie pisemnej do dnia 25 stycznia 2021 r. włącznie do godz. 1500:
  1. osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
    •  
  2. przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 –  ul. Garncarskiej 18”.
 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
13. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając  listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
14. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.

15. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

16. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi kandydata na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Jeżeli kandydat na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2020 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2020 rok→ IV kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-)Krzysztof Chojniak
 

Załączniki artykułu

oświadczenie (Pobrań: 253)
← powrót