Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 26/28 - ul. Bugajskiej 1/3.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy  Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 26/28 – ul. Bugajskiej 26/28
 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00010804/5.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami  na rzecz osób  trzecich.
    
2. Nieruchomość oznaczona jest w  ewidencji gruntów obręb 20 jako działki nr: 81,82,  83/4 i 84 o łącznej powierzchni 0,1367 ha. Ww. kompleks działek gminnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i  usługowej.
Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana oraz nieuzbrojona. Przez działkę nr 82 przebiegają: przyłącze kanalizacji sanitarnej ksD150 i przyłącze wodociągowe woD32, natomiast na działce nr 83/4 znajduje się studzienka  kanalizacyjna. 
   
3. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, w części porośnięta samosiejkami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych,   wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości. 
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
 
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany   naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
 
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
  
W przyległych ulicach znajduje się pełna infrastruktura techniczna. Wszelkie prace mające na celu uzbrojenie terenu w  media niezbędne do realizacji zamierzonej inwestycji, nabywca wykona na własny koszt.                                                                                                                             
Zasady obsługi komunikacyjnej sprzedawanej nieruchomości szczegółowo wskazane zostały w obowiązującym dla przedmiotowego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3U przewiduje zjazdy z:
a) drogi publicznej – dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD (ul. Bugajska),
b) drogi publicznej – zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ
 
Budowa zjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez zarządcę drogi – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kasztanowa 31 - oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
  
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 332) nieruchomość położona przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3 znajduje się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem: 3U – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, przeznaczenie uzupełniające: miejsca postojowe, parkingi.
 
Powołany plan miejscowy określa następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)  w zakresie przeznaczenia terenów zakazuje się:
a) lokalizacji obiektów i tworzenia lokali o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,
b) lokalizacji garaży blaszanych,
c) lokalizacji zespołów budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków;
2)  dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością usługową, stanowiącą nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.   
 
5. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
 
6. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3 wynosi: 500.000,00 zł.
 
7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106  z  późniejszymi zmianami ) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych    może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż działki odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 26 lutego 2021 r.  godz. 1000  w  pokoju nr 331 na III piętrze – budynek B.            
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2020 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
11. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3 wynosi: 100.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. 
 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku  bankowego.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
12.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie do udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 22 lutego  2021 r.  włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305, albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3”.        
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie,  a także na stronie internetowej.
 
14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2020 r., a  wyciąg  z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2020 rok→IV kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-)Krzysztof Chojniak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
← powrót