Dodatek węglowy- warunki otrzymania

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =
info
Już wkrótce gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z dodatku węglowego. Jest to jednorazowe świadczenie będące formą rządowej pomocy                               w nadchodzącym sezonie grzewczym. Dodatek wyniesie 3000 zł, a wnioski przyjmowane będą do 30 listopada.
  
Ustawa o dodatku węglowym przeszła już wszystkie etapy prac w parlamencie i obecnie czeka na podpis Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to, że już wkrótce mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi tj. węglem kamiennym, brykietem bądź peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. W naszym mieście zadanie to będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Aby otrzymać dodatek węglowy trzeba spełnić dwa istotne warunki. Pierwszym jest złożenie odpowiedniego wniosku osobiście w punktach uruchomionych przez MOPR bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wniosek można składać do 30 listopada 2022 r.
UWAGA!
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 pozostawia się bez rozpoznania. Wymogiem otrzymania dofinansowania jest również wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
.

Wypłata dodatku węglowego nie jest uzależniona od kryterium dochodowego rodziny (gospodarstwa domowego). Dodatek węglowy może być wypłacany w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY?
Z projektu wniosku o przyznanie dodatku węglowym wynika, iż wnioskodawca we wniosku winien wpisać organ, do którego składany jest wniosek o dodatek węglowy, dane osobowe, numer i serię dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dofinansowania. Wymagane jest także wskazanie wszystkich osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego.

Przewidujemy, iż przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy nastąpi na przełomie sierpnia/września.                   O terminie i miejscach składania wniosków będziemy informować w odrębnych informacjach.
← powrót