Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej.
 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00060928/5. Działka numer 639 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu -  ustanowionym  na rzecz „WIND T1” Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością polegającym na prawie korzystania przez każdoczesnego
przedsiębiorcę, który zamierza wybudować lub przez każdoczesnego właściciela linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych SN wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO, z nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w granicach uwidocznionych na mapach przyjętych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za numerem P.1062.2020.1061 z dnia 2 października 2020 r. i P.1062.2020.1062 z dnia 2 października 2020 r.
Ustanowienie służebności przesyłu nastąpiło na czas oznaczony 29 lat, tj. od dnia 07 grudnia 2020 r. do dnia 07 grudnia 2049 r., zgodnie z treścią  aktu notarialnego Rep. „A” Nr 4157/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. złożonego do akt księgi wieczystej PT1P/00060928/5.
 Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 14 jako działka numer 639 o powierzchni 0,7042 ha.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość położona w terenie bezpośrednio przylegającym do linii kolejowej Piotrków Trybunalski - Koluszki. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi stacja transformatorowa wysokiego napięcia (220kV – 110kV), tereny kolejowe (do nieruchomości przylega bocznica kolejowa), tereny elektrociepłowni oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Karolinowskiej. W północnym narożniku terenu znajdują się pozostałości zdewastowanego budynku o funkcji składowo – magazynowej. Teren w części frontowej przylegającej do ulicy Karolinowskiej oraz w części wewnętrznej sąsiadującej z budynkiem utwardzony płytami betonowymi. Na terenie nieruchomości miejscowo składowane są również żelbetowe elementy porozbiórkowe.
 
Pozostała cześć nieruchomości zadrzewiona - samosiewami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi  posiadacz nieruchomości.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
 
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
Przez środkową część terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV ze słupem narożnym, usytuowanym przy południowo – wschodnim narożniku terenu. Strefy ochronne dla linii napowietrznych, w których występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu stanowią pasy o minimalnej szerokości 36 m dla linii 110kV.
Ponadto równolegle do ulicy Karolinowskiej w odległości ok. 20m od granicy działki przebiega sieć wodociągowa śr. 80mm.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną - ulica Karolinowska - o nawierzchni asfaltowej. Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez zarządcę drogi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami).
 
4. Dla nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/2006 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami działka nr 639 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
W obrocie prawnym funkcjonuje decyzja nr 11/2020 z dnia 31 marca 2020 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji GPZ obejmującej budowę stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z budynkiem technicznym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych SN wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Karolinowskiej 69-71 i oznaczonej nr ew. 639 – obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można  w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.

5.Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.  

6.Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Karolinowskiej  wynosi: 650.000,00 zł.  

7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów stabilizacji znaków granicznych. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
8. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 25 czerwca 2021 r.  godz. 10.00 w pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
Dotychczas przeprowadzone przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości - pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2020 r. i drugi przetarg przeprowadzony w dniu 02 kwietnia 2021 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym.

11. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Karolinowskiej wynosi: 130.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble  Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 21 czerwca 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
12.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie do udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 21 czerwca 2021 r.  włącznie do godz. 15.00:

a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej”.  
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez  organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów I półrocze 2021 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2021 rok→ II kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-)Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

Karolinowska i Rolnicza (Pobrań: 903)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 539)
← powrót