Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób  trzecich.
 
2. Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0484 ha oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 30 jako: działka numer 126 o powierzchni 0,2138 ha księga wieczysta PT1P/00047864/1, działka numer 127/1 o powierzchni 0,7550 ha księga wieczysta PT1P/00107097/2, działka numer 127/2 o powierzchni 0,0432 ha księga wieczysta PT1P/00105676/1 i działka numer 107/8 o powierzchni 0,0364 ha księga wieczysta PT1P/00085552/9.
 
3. Wyżej wymieniona nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana oraz nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, położona jest na terenie aktywności gospodarczej w peryferyjnej części miasta. Teren płaski, bez widocznych deniwelacji, w kształcie zbliżonym do trójkąta przylegającego dłuższym bokiem do ulicy 18 Stycznia o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa produkcyjna, magazynowa, ogrody działkowe oraz tereny niezabudowane.
W przyległych ulicach przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości możliwa jest z ulicy 18 Stycznia poprzez przyległe gminne drogi wewnętrzne (wykonanymi zjazdami z działki numer 1/50 obręb 42) oraz drogę wewnętrzną – ul. Sowią (działka numer 107/7 obręb 30).
Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez zarządcę drogi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami).

4. Opisany wyżej kompleks działek gminnych położony jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” przedmiotowy obszar znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej określonej symbolem UW – koncentracja usług i działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji na terenach wielkopowierzchniowych.
W obrocie prawnym funkcjonuje decyzja numer 139/2015 z dnia 09 września 2015 r. znak sprawy: PPP.6730.112.2015 dla inwestycji polegającej na budowie punktu – rampy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz ze zjazdem oraz układem komunikacyjnym i przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Sowiej (działka nr ewid. 127/1,127/2,107/6 (podzielona na 107/7 i 107/8) obręb 30, 1/50,1/51,1/10,1/155,1/49,1/25 obręb 42, 15,90,15/61,15/63 obręb 31 w Piotrkowie Trybunalskim).
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej,  na wniosek inwestora.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości  oraz interpretacji zapisów zawartych w dokumentach planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5.Wyżej wymieniona nieruchomość, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/437/21 Rady Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. przeznaczona została do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
 
6.Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Sowiej wynosi: 1.010.000,00 zł
 
7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

8. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie  zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w  pokoju numer 304 na III piętrze – budynek A.
Dotychczas przeprowadzone przetargi: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w dniu 08 kwietnia 2022 r. oraz drugi ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 23 września 2022 r., zakończone zostały  wynikiem negatywnym.
 
11. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Sowiej wynosi: 202.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 12 grudnia 2022 r. włącznie do godziny 15.00:
 
a)osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305,
albo
b)przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej”.
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
 
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.

14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2022 r., a wyciąg  z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2022 rok→ IV kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-)Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

Sowia_mapa (Pobrań: 225)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 161)
← powrót