Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/ Wypoczynkowej 21.
Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00056082/1.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka numer 135/2 o pow. 0,0220 ha.
 
3. Działka numer 135/2 stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową. Działka posiada nieregularny kształt wieloboku, jest niezagospodarowana i nieogrodzona, porośnięta samosiewami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce brak infrastruktury technicznej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Wypoczynkowej.
 
4. Zgodnie ze Zmianą miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. z późn. zm. działka numer 135/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem EE – przeznaczonym pod zabudowę stacji elektroenergetycznej.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz interpretacji zapisów zawartych w dokumentach planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Uchwałą Nr XLIX/615/22 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie ustnego przetargu ograniczonego skierowanego wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), posiadających koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.
 
6. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21 wynosi: 27.500,00 zł.
 
7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.
 
8. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie  zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku sposobu korzystania z nieruchomości powodującego ewentualne kolizje, nabywca przeniesie media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
W przypadku występowania na terenie działki drzew/krzewów, w razie zachodzącej konieczności ich usunięcia, w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych, posiadacz nieruchomości obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 916).
 
10. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
11. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
 
12. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21 wynosi: 5.500,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 14 listopada 2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
13. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 931), posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (formularz zgłoszenia udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2022 r włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21 - działka nr 135/2”.
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
14. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
15. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
16. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi kandydata na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
Jeżeli kandydat na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia sprzedaż i dzierżawa → II półrocze 2022 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu lokalnym, obejmującej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta → 2022 rok →IV kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
 
← powrót