Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż czterech niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż czterech niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej.
 
1.Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, nie są obciążone prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
Wyżej wymienione działki objęte są programem „Działka pod budowę domu za 50% ceny”, przyjętym Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 września 2020 r.
 
2.Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów obręb 14:
 
ul. Rolnicza o łącznej powierzchni 0,0959 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb 14 jako działki numer: 307/10 i 306/13
ul. Rolnicza o łącznej powierzchni 0,0968 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb 14 jako działki numer: 307/11 i 306/14
ul. Rolnicza o łącznej powierzchni 0,0967 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb 14 jako działki numer: 307/12 i 306/15
ul. Rolnicza o łącznej powierzchni 0,1026 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb 14 jako działki numer: 307/13 i 306/16

3.Nieruchomości są niezabudowane, stanowią ugór z pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów nie posiadających wartości gospodarczej. Ochronę oraz ewentualne usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Obsługa komunikacyjna działek przewidziana jest przez projektowany – między innymi - na działkach numer 306/18 i 306/11 układ komunikacyjny 18KDD (teren dróg publicznych, droga dojazdowa) do ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. Droga obecnie nie jest urządzona.
W projektowanej drodze dojazdowej przebiegają elementy infrastruktury technicznej w postaci: sieci energii elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego  uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
4.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/215/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 331) przedmiotowe działki położone są w terenie jednostki urbanistycznej 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy:
ul. Rolniczej (działki numer: 307/10 i 306/13) wynosi: 120.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/11 i 306/14) wynosi: 120.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/12 i 306/15) wynosi: 120.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/13 i 306/16) wynosi: 130.000,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości objęte są programem pod nazwą „Działka pod budowę domu za 50% ceny”. Program, o którym mowa, wprowadzony został  Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 września 2020 r. i opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2020 rok- III kwartał.
Zgodnie z warunkami sprzedaży działek włączonych do programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny”, przy sprzedaży nieruchomości w drugim przetargu będzie miało zastosowanie obniżenie ceny wywoławczej wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 programu.

6.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
7.Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/375/20 Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 14 maja  2021 r.  godz. 10.00 w pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.

11. Wadium za nieruchomość położoną przy:
ul. Rolniczej (działki numer: 307/10 i 306/13) wynosi: 24.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/11 i 306/14) wynosi: 24.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/12 i 306/15) wynosi: 24.000,00 zł
ul. Rolniczej (działki numer: 307/13 i 306/16) wynosi: 26.000,00 zł
i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 10 maja 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia  odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego. Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 10 maja  2021 r. włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305; albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej – działki numer:________________”.Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.

14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia przetargów I półrocze 2021 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne - Zarządzenia Prezydenta Miasta -2021 rok- I kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

Rolnicza_działki (Pobrań: 1217)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 642)
← powrót