Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na  wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132. 
 
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132.Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich, znajduje się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
W umowie dzierżawy, Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić część wydzierżawionych działek numer: 380/24, 380/26 i 369/4 każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu działek numer: 380/28 i 318/1 celem umożliwienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej –  ul. Sulejowskiej.
Zakres proponowanego przebiegu drogi koniecznej uwidoczniony został kolorem fioletowym na mapie do celów prawnych opracowanej przez geodetę uprawnionego Krzysztofa Szczepanika, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 15 grudnia 2008 r. za nr 1062.36-54/2008.
 
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu działek przeznaczonych do wydzierżawienia znajduje się nieużytkowana obecnie działka nr 444, stanowiąca współwłasność osób fizycznych, nieposiadająca dostępu do drogi publicznej. Dotychczas współwłaściciele nie zgłaszali potrzeby uregulowania tej sytuacji poprzez formalne ustanowienie służebności przejścia i przejazdu do swojej działki.
W przypadku pojawienia się wniosku o ustanowienie służebności po wydzierżawieniu nieruchomości, Dzierżawca nieruchomości poinformuje o tym fakcie Wydzierżawiającego, który podejmie stosowne działania w przedmiotowym zakresie.
 
2.Powyższa  nieruchomość obejmuje:- prawo własności Gminy Miasto Piotrków Trybunalski do działek oznaczonych w obrębie 36 numerami: 380/24,380/3,380/26 i 380/4 o łącznej pow. 1,1987 ha, objętych księgą wieczystą PT1P/00049774/7;
- prawo użytkowania wieczystego działki numer 369/4 o pow. 0,3483 ha, ustanowione do dnia 27 października 2099 r. objętej księgą wieczystą PT1P/00072887/9.
 
3.Powyższy teren znajduje się w obrębie tarasu zalewowego rzeki Wierzejki, której koryto przebiega niespełna 40 m na wschód. Pierwotny, naturalny teren tarasu, położony poniżej rzędnej 183 m npm, porośnięty trzciną i wysoką trawą jest od północy i zachodu wypełniony nasypami. Z uwagi na wyraźny spadek terenu oraz sąsiedztwo rzeki wykonano badania geotechniczne gruntu. We wnioskach i zaleceniach zawartych w powyższym opracowaniu wskazano, że:
1)spośród  wydzielonych warstw jedynie piaski rzeczne i nasypy piaszczyste stanowić mogą podłoże gruntowe dla bezpośredniego posadowienia obiektów, z wyłączeniem obiektów bardzo ciężkich;
2)pozostałe grunty, w tym dominujące w podłożu grunty organiczne, nie nadają się do bezpośredniego posadowienia poważniejszych obiektów. Posadowienie takie wymaga wymiany warstw słabonośnych na kontrolowany (zagęszczenie) nasyp budowlany lub zaprojektowania posadowienia pośredniego (pale, studnie). Wymianę gruntów utrudniać będzie płytko występująca woda gruntowa;
3)na warstwach słabonośnych możliwe jest posadowienie lekkich obiektów (parterowych lub jednopiętrowych) o małej wrażliwości na osiadanie przy wykonaniu poduszek nasypowych (wskazane wybranie gruntów organicznych do zwierciadła wody) i odpowiednich rozwiązaniach fundamentowych (płyta, ruszt).
 
Wyżej wymienione działki są niezabudowane i nieuzbrojone, w części porośnięte samosiejkami. W razie zachodzącej konieczności usunięcia drzew lub krzewów (w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych), posiadacz nieruchomości obowiązany jest uzyskać zezwolenie stosownego organu na ich wycięcie, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098) oraz ponieść koszty ich wycinki. W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, Dzierżawca jest zobowiązany do stosowania przepisów  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość nie posiada przyłączy i elementów infrastruktury technicznej. Wszelkie prace mające na celu uzbrojenie terenu w media niezbędne do realizacji zamierzonej inwestycji, Dzierżawca wykona na własny koszt.                                                                                                                             
   
 Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest od ulicy Sulejowskiej (droga krajowa), istniejącym zjazdem z drogi publicznej urządzonym na działce numer 380/22.

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” (Uchwała nr XLIX/837/06 Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. ) opisane działki znajdują się
w jednostce urbanistycznej U – usługi (w tym usługi publiczne, służba zdrowia, opieka społeczna, oświata i wychowanie, kultura, administracja ) na wydzielonych działkach z dużym udziałem zieleni.
 
5.Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia, w drodze pisemnego przetargu  nieograniczonego, na okres 10 lat, na zasadach określonych w regulaminie PSAG, z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, usługową oraz handel jako działalność towarzyszącą działalności podstawowej realizowanej na dzierżawionej nieruchomości. Wyjątek stanowi branża motoryzacyjna i maszynowa, dla których dopuszcza się handel jako działalność podstawową. 
Wyklucza się lokalizację usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych oraz lokalizację stacji demontażu pojazdów iobrót materiałami wtórnymi i odpadowymi.
 
6. W zakresie lokalizacji tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych obowiązuje:
- zakaz umieszczania tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na terenie dzierżawionej nieruchomości działalnością gospodarczą,
- maksymalna, łączna powierzchnia tablic informacyjnych i reklam lokalizowanych na nieruchomości nie może przekroczyć 15 m2.
 
7. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej 132wynosi 1.547,00 zł netto, tj. 0,10 zł netto za 1 m2 powierzchni gruntu. Do kwoty czynszu Wydzierżawiający doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%).
 
8.  Czynsz dzierżawny płatny jest z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. 
      
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r.  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424) w przypadku nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 7 ust.1 ustawy) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności określona w art. 10 tej ustawy.
 
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez  Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
O podwyższeniu czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego, pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego.  Podwyższenie czynszu  nie stanowi zmiany umowy.
 
9. Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy, wnosi kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15.000,00 zł, tj. 1000 złotych za każde pełne 1000 m2 dzierżawionej powierzchni nieruchomości,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
 
Kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku zostanie zwrócona Dzierżawcy po dostarczeniu przez niego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia obiektu/obiektów do użytkowania w organie nadzoru budowlanego, na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Kaucja nie podlega zwrotowi w razie niespełnienia warunków, o których mowa § 5 i 6 regulaminu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r.
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, na wniosek Dzierżawcy bądź też w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
10. Ustala się następujące terminy zagospodarowania nieruchomości:
- w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych ustawowo pozwoleń lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na budowę obiektu/obiektów budowlanych.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków z winy Dzierżawcy, skutkować będzie podwyższeniem czynszu dzierżawnego o 100%, naliczanego zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto+ podatek VAT). Podwyższona stawka czynszu obowiązywać będzie do czasu uzyskania wymaganych wyżej dokumentów;
 - w terminie 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zabudowania dzierżawionej nieruchomości obiektem/obiektami budowlanymi.
 
Planowane  prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa w tym zakresie.
 
Potwierdzenie wykonania prac nastąpi na podstawie oględzin nieruchomości dokonanych przy udziale strony umowy, w oparciu o przedstawione przez Dzierżawcę pozwolenie na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w stosownym organie nadzoru budowlanego do użytkowania wzniesionego na dzierżawionym terenie obiektu/obiektów budowlanego.
 
W przypadku niezabudowania przez Dzierżawcę nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, umowa dzierżawy podlega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
11. Minimalna liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej 132 wynosi 3 pełne etaty, utworzone w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy wraz z obowiązkiem ich utrzymania przez okres co najmniej 36 miesięcy
 
Warunek utworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto miejsc pracy) uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi wzrost liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie.
 
Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy terenu, w dniu podpisania umowy składa oświadczenie informujące o stanie zatrudnienia na podstawie zawartych umów o pracę. Oświadczenie to będzie podstawą do wyliczenia ilości
nowoutworzonych miejsc pracy.
Po utworzeniu każdego nowego miejsca pracy, przedsiębiorca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o jego utworzeniu, w terminie 7 dni od daty zatrudnienia nowego pracownika.
 
Obowiązuje zakaz przenoszenia dotychczas prowadzonej działalności w granicach administracyjnych PiotrkowaTrybunalskiego do PSAG, z wyłączeniem przypadku kiedy przeniesienie spowodowane jest planowanym rozwojem
firmy, prowadzącym do zwiększenia produkcji czy rozszerzenia działalności usługowej, a liczba miejsc pracy netto zwiększy się, o określoną w umowie dzierżawy ilość.
 
12. W przypadku niemożności uzyskania przez Dzierżawcę decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych od gestorów sieci lub pozwolenia na budowę, nastąpi rozwiązanie umowy, a kaucja wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku, zostanie zwrócona Dzierżawcy.
Dzierżawcy nie należy się zwrot innych poniesionych nakładów, poza wspomnianą kaucją.
 
13. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji bądź rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej przez Dzierżawcę lub zalegania z czynszem dzierżawnym przez okres dłuższy niż 3 okresy płatności, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
14. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie ma prawa przelewać ani w części, ani w całości swych uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich tak fizycznych, jak i prawnych.  
 
Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także zawierania innych umów, przedmiotem których byłaby wydzierżawiona nieruchomość.
Jakakolwiek umowa zawierana z osobami trzecimi, w odniesieniu do której Wydzierżawiający wyraził zgodę, nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres, na który zawarto umowę dzierżawy.
 
W przypadku uzyskania zgody Wydzierżawiającego na zawarcie umowy, której przedmiotem byłaby wydzierżawiona nieruchomość,czynsz za dzierżawę podlega dodatkowemu podwyższeniu o 30% w stosunku do czynszu wynikającego z umowy.
Podwyższenie czynszu, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej aneksu do umowy. O podwyższeniu czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego.
 
W przypadku oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub jego poddzierżawienia bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca traci prawo do stawki dzierżawy wynikającej z umowy dzierżawy, a czynsz zostanie naliczony według  stawek rynkowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
15. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Zwolnienia z podatku od nieruchomości mają zastosowanie na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
16. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 27 sierpnia  2021 r.  o godz. 13.30, pokój numer 304 na III piętrze, w obecności oferentów.         
      
17. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemną ofertę udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Oferta udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona w formie pisemnej do dnia  23 sierpnia 2021 r. włącznie, do godziny 15.00:
 
a)osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305 na III piętrze;Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, kopercie.
Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132” oraz dane identyfikacyjne oferenta             
albo
b)przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku ofertę należy złożyć w podwójnej zaklejonej kopercie. Na zaklejonej kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305. Na zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia
kopercie wewnętrznej, należy umieścić dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132” oraz dane identyfikacyjne oferenta.      
Za termin dostarczenia (złożenia) oferty należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania ofert.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku  na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
18. Pisemna oferta powinna zawierać:
 
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej);
4) kopię dowodu wniesienia wadium;
5) określenie liczby nowoutworzonych miejsc pracy;
6) określenie rodzaju działalności prowadzonej na wydzierżawianej nieruchomości;
7) podpis oferenta;
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
9) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i Urzędu Skarbowego;
10) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
11) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 163 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.;
12)  numer rachunku bankowego oferenta;
13)  inne dokumenty, zgodnie z § 5 regulaminu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.
 
Oferta powinna być sporządzona:
  • pismem maszynowym,
  • w języku polskim,
  • podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
  • wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
  • wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu.
 
19. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Sulejowskiej 132 wynosi 300,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie
powoduje naliczenia odsetek od  zdeponowanej kwoty. 
 
Wadium wnosi się w pieniądzu. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku  bankowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
 Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 
20. Oferent, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie określonym przez organizatora przetargu.  
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie podpisze bez usprawiedliwienia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

21. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
 
22. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
23.Wydzierżawienie ww. nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
    
24. Niezależnie od podanych wyżej informacji, osoba zainteresowana wydzierżawieniem nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a wyciąg ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, pokój 305.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego        
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót