Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =
Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00092456/8.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 18 jako działka numer 106/22 o pow. 0,0124 ha.
 
3. Działka numer 106/22 stanowi niezabudowaną nieruchomością gruntową. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta samosiewami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Na działce znajduje się  infrastruktura techniczna w postaci: trzech odcinków przewodów kanalizacji sanitarnej oznaczonych ks300 wraz ze studzienką, słupa łączonego z napowietrznym przewodem elektroenergetycznym średniego napięcia i ze słupową stacją transformatorową, dwóch odcinków przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia oznaczonych eN i napowietrznym przewodem elektroenergetycznym niskiego napięcia, przewodu telekomunikacyjnego oznaczonego 6t.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości z drogi lokalnej 16KL o nawierzchni asfaltowej – ul. Wierzeje.
Dla nieruchomości obowiązuje maksymalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach nieruchomości przez naturalną i wymuszoną retencję gruntu oraz odprowadzenie ścieków opadowych poprzez projektowany system sieci kanalizacji deszczowej.

4. Przez działkę przebiega kanał sanitarny wybudowany w latach 90-tych XX wieku, odprowadzający ścieki sanitarne z osiedla Jeziorna oraz zaprojektowanej kanalizacji w ul. Witosa i Życzliwej będący w eksploatacji Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oznaczony kolorem brązowym na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości wykonania czynności eksploatacyjnych należy zachować strefę ochronną o szerokości 3,0 m po każdej stronie kanału. Budując ogrodzenie należy zachować w/w odległość oraz bezwarunkowy dostęp do kanału oraz studni rewizyjnej.
W związku z powyższym w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski lub każdoczesnego właściciela tej sieci lub podmiotu eksploatującego tę sieć w imieniu właściciela, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości kanału sanitarnego oraz prawie do dokonywania konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji, przebudowy urządzeń kanału sanitarnego wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności.
Nabywcy nieruchomości, jak również jego następcom prawnym, nie przysługują obecnie i nie będą przysługiwały w przyszłości jakiekolwiek roszczenia z tytułu ustanowienia i wykonywania służebności przesyłu.

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim przyjętym Uchwałą Nr XIV/164/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września 2015 r. z późn. zm.) działka numer 106/22 znajduje się w jednostce urbanistycznej 14E – teren zabudowy stacji elektroenergetycznej.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz interpretacji zapisów zawartych w dokumentach planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
6. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/534/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Roślinnej.
Przetarg ograniczony skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), posiadających koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.

7. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej (działka nr 106/22) wynosi: 11.300,00 zł.
 
8. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.

9. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
10. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie  zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku sposobu korzystania z nieruchomości powodującego ewentualne kolizje, nabywca przeniesie media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
W przypadku występowania na terenie działki drzew/krzewów, w razie zachodzącej konieczności ich usunięcia, w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych, posiadacz nieruchomości obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1098 z późn. zm.).
 
11. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
12. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w dniu 11 lutego 2022 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
13. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Roślinnej wynosi: 2.260,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 09 maja 2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
14. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (formularz zgłoszenia udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 09 maja 2022 r włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej - działka nr 106/22”.
 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
15. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej.
 
16. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
17. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi kandydata na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli kandydat na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia sprzedaż i dzierżawa → I półrocze 2022 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta → 2022 rok → I kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
 
 
← powrót