Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów.
2.Nieruchomość oznaczona jest  w ewidencji gruntów obręb 15 jako działka numer 142/10 o pow. 0,0009 ha.
3.Działka numer 142/10 jest niezabudowana. Posiada kształt wąskiego prostokąta przylegającego do działek nr 141 oraz 142/8 - stanowiących własność osób prywatnych. Zagospodarowana jako teren zieleni przy budynku mieszkalnym. Brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4.Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie  Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późn. zm. działka numer 142/10 znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej,  na wniosek inwestora.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.   
5.Cena wywoławcza nieruchomości położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów wynosi: 500,00 zł.
6.Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT, wynikającym  z art. 43 ust. 1 pkt  9  ustawy o podatku VAT.
 
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
7.Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.
8.Na działce brak jest infrastruktury technicznej. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku sposobu korzystania z nieruchomości powodującego ewentualne kolizje, nabywca przeniesie media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
W przypadku występowania na terenie działki drzew/krzewów, w razie zachodzącej konieczności ich usunięcia, w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych, posiadacz nieruchomości obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.).   
9.Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
10.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 01 października  2021 r.  godz. 10.00  w  pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
11.Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Piwnej wynosi: 100,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 27 września 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku  bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
12.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 27 września 2021 r. włącznie do godz. 15.00:
a)osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b)przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów”.
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
13.Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
14.Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
15.Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami  - ogłoszenia przetargów II półrocze 2021 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2021 rok - III kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 

Załączniki artykułu

formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 598)
Oświadczenie (Pobrań: 626)
← powrót