Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7
 
1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obrębu 19 jako działka numer 380/7 o powierzchni 0,0056 ha.
 
2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim -  VI Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta PT1P/00066776/6.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
3. Działka numer 380/7 jest niezabudowana. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana jako ogródek przydomowy łącznie z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działka nr 384, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Graniczy z działkami nr 380/6 i 380/8 - stanowiącymi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz nr 384, 375 i 380/9 stanowiącymi własność osób fizycznych. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w dalszej odległości usług podstawowych i oświatowych.
Brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości.
Na działce brak infrastruktury technicznej.
Działka nr 380/7 jest przedmiotem umowy dzierżawy Nr 17/SPN/S/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r. zawartej na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
 
4. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie  Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późn. zm. działka numer 380/7 znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz interpretacji zapisów zawartych w dokumentach planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/447/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje.
 
6. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 380/7 obręb 19 wynosi 4.600,00 zł.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
 
8. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
9. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych, tj. właściciele działek nr 384, 375 i 380/9.
 
10. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie  zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku sposobu korzystania z nieruchomości powodującego ewentualne kolizje, nabywca przeniesie media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
W przypadku występowania na terenie działki drzew/krzewów, w razie zachodzącej konieczności ich usunięcia, w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych, posiadacz nieruchomości obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1098 z późn. zm.).
 
11. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
12. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10.30  w  pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
 
13. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Wierzeje oznaczoną nr działki 380/7 wynosi: 920,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do 09 maja 2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
14. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 09 maja 2022 r. włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje - działka nr 380/7”.
 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
15. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej.
 
16. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
17. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia sprzedaż i dzierżawa → I półrocze 2022
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2022 rok →I kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót