Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Władysława Broniewskiego – Ronalda Reagana i ul. Reagana.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.  Władysława Broniewskiego – Ronalda Reagana i ul. Reagana.
 
1.Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Władysława Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana.Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów obręb 20:ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,0857 ha jako działki numer:223/1 księga wieczysta PT1P/00009870/8 i 219/1 księga wieczysta PT1P/00105903/2.
ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,4653 ha jako działki numer: 223/4 księga wieczysta PT1P/00009870/8, 225/1 księga wieczysta PT1P/00069487/4 i 224/1 księga wieczysta PT1P/00009818/6.
 
3. Nieruchomości nie są zabudowane, stanowią teren zadrzewiony z samosiewami krzewów i drzew w wieku ok. 10-15 lat (głównie brzoza). Ochronę oraz ewentualne usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną z urządzonym zjazdem z ulicy Ronalda Reagana oraz projektowaną w planie miejscowym siecią dróg: zbiorczą 14KDZ oraz dojazdową 18KDD.
W ulicy Ronalda Reagana przebiegają elementy infrastruktury technicznej w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
4. Opisany wyżej kompleks działek gminnych położony jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” przedmiotowy obszar znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej określonej symbolem U – usługi (w tym usługi publiczne: służba zdrowia, opieka zdrowotna, oświata i wychowanie, kultura, administracja) na wydzielonych działkach z dużym udziałem terenów zieleni.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej,  na wniosek inwestora.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy:
ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana wynosi: 65.000,00 zł.
ul. Ronalda Reagana wynosi: 420.000,00 zł.
 
6. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
7. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/322/20 Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 23 lipca 2021 r.  godz. 10.00 w pokoju numer 304 na III piętrze – budynek A.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w dniu 02 kwietnia 2021 r., zakończony został wynikiem negatywnym

11. Wadium za nieruchomość położoną przy:
ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana wynosi: 13.000,00 zł
ul. Ronalda Reagana wynosi: 84.000,00 zł
i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 19 lipca 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 19 lipca 2021 r. włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. ____________________________”. 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.

14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów I półrocze 2021 r., a wyciąg  z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2021 rok→ II kwartał.

Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
 
 

Załączniki artykułu

formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 585)
← powrót