Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich i stanowi teren bezpośrednio przyległy do obwodnicy.Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/000580080/1. Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów obręb 16 jako działki numer: 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1,119/1,120/1,132/1 i 133/1 o łącznej powierzchni 1,2787 ha.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej, w północno – wschodniej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego między skrzyżowaniem ul. Miast Partnerskich z ulicami Rakowską oraz Wolborską. Teren dobrze skomunikowany z centrum miasta oraz siecią dróg krajowych – autostradą A1 oraz drogą ekspresową S-8. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny leśne, siedziba Nadleśnictwa Piotrków Tryb. oraz zabudowa mieszkalna i usługowa.
 
Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Przez północną i środkową część nieruchomości przebiegają wzdłuż osi głównej terenu:
  • dwie linie napowietrzne elektroenergetyczne 111kV ze strefą ograniczonego użytkowania szerokości 36 m każda,
  • linia napowietrzna elektroenergetyczna 15kV ze strefą ograniczonego użytkowania szerokości 15 m,
  • gazociąg wysokiego ciśnienia średnicy 400 mm
Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się dwa gazociągi wysokiego ciśnienia wyłączone z eksploatacji.
Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
Działki w znacznej części porośnięte są samosiewami drzew i krzewów, których ochronę oraz ewentualne usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz  ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
 
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
Zasady obsługi komunikacyjnej zbywanej nieruchomości szczegółowo wskazane zostały w obowiązującym dla przedmiotowego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który dla terenu 4U przewiduje obsługę komunikacyjną:
a) z przyległych dróg nie objętych opracowaniem,
b) z drogi dojazdowej 6KDD,
c)zakaz obsługi z dogi wewnętrznej  7KDW
Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z warunkami i parametrami technicznymi  określonymi przez zarządcę drogi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późniejszymi zmianami).
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/462/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r., poz. 2129) nieruchomość położona przy ul. Miast Partnerskich znajduje się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem: 4U –usługi nieuciążliwe i uciążliwe, z wyłączeniem usług polegających na: składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego. 

6. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Miast Partnerskich wynosi: 1.000.000,00 zł. 

7. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami ) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów stabilizacji znaków granicznych. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
8. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 14 maja 2021 r. godz. 10.00 w pokoju nr 304 na III piętrze –budynek A.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2020 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
11. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Miast Partnerskich wynosi: 200.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA nr konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000  0003 w terminie do 10 maja 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 10 maja 2021 r. włącznie do godz. 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 –Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich”. 

Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez  organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia przetargów I półrocze 2021 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne - Zarządzenia Prezydenta Miasta -2021 rok - I kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. 44 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót