Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.
Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej PT1P/00083278/0.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów ewidencji gruntów obręb 17 numerami działek: 227/6 i 226/7 oraz w obrębie 20 numerami działek: 123/12 i 123/14. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1611 ha.
 
3. Nieruchomość nie jest zabudowana. Najbliższe sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także tereny usługowe.
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
W ulicy Nowy Świat przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, energia elektryczna, ciepłociąg. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do zrealizowania inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
Obsługa komunikacyjna przewidziana jest z utwardzonej asfaltem drogi - ulicy Nowy Świat.
Gmina Miasto Piotrków Trybunalski nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737), zmieniona Uchwałą Nr XXX/582/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. poz. 2183) opisana nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej 6ZP-U. Na powyższym terenie ustala się jako przeznaczenie podstawowe realizację zieleni publicznej ogólnodostępnej z dopuszczeniem usług, handlu i gastronomii. Na powyższym terenie obowiązuje:
- lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy;
- powierzchnia zabudowy: - od 30% do 40% powierzchni terenu inwestycji;
- wartość wskaźnika intensywności zabudowy: - od 0,7 do 1,2;
- minimalny procent powierzchni terenu inwestycji biologicznie czynnej: - 35%;
- wysokość zabudowy: - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, - maksymalna wysokość budynków do 12 m;
- dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
- rodzaj dachu: - dach płaski; - jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci, kąt nachylenia głównej połaci: 20° - 30°
- zakaz budowy wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;
- zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i o wysokości ponad 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń sportowych i placów zabaw dla dzieci);
- zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń z płyt i słupów betonowych;
- zakaz realizacji ogrodzeń od strony przejścia ogólnodostępnego w jednostce 7ZP, drogi publicznej 9KDL
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.

5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat wynosi: 405.000,00 zł.
 
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
6. W oparciu o Uchwałę Nr XLIX/616/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży. Sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,
po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 16 grudnia 2022 r.  godzinie 10.00 w pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w dniu 23 września 2022 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
10. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Nowy Świat wynosi: 81.000,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.(włącznie), przy czym  wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 12 grudnia 2022 r. włącznie do godziny 15.00:
a)osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305,
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat”.
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

12. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.

13. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

14. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2022 rok→ IV kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-)Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

Nowy Świat (Pobrań: 477)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 202)
← powrót