Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż czterech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków – na zasadach określonych w programie „Działka pod budowę domu za 50% ceny”.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż czterech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków – na zasadach określonych w programie „Działka pod budowę domu za 50% ceny”.
 
1.Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków.Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PT1P/00114952/6.
Powyższe nieruchomości nie są obciążone prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
Wyżej wymienione działki  objęte są programem pod nazwą „Działka pod budowę domu za 50% ceny”. Program, o którym mowa, wprowadzony został  Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 września 2020 r. i opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne  →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2020 rok→ III kwartał.
 
2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów obręb 18 jako:
ul. Goździków, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 18 jako działki numer: 91/53,91/57,91/58 i 91/59o łącznej powierzchni 0,1232 ha,
ul. Goździków, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 18 jako działki numer: 91/54,91/60 i 91/39o łącznej powierzchni 0,1050 ha,
ul. Goździków, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 18 jako działki numer: 91/55,91/61,91/63 i 91/65o łącznej powierzchni 0,1055 ha,
ul. Goździków, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 18 jako działki numer: 91/56, 91/62,91/64i 91/66o łącznej powierzchni 0,1014 ha.
 
3. Nieruchomości są niezabudowane, stanowią ugór z pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów nie posiadających wartości gospodarczej. Ochronę oraz ewentualne usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
W ulicy Goździków i ulicy Kajakowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Wszelkie prace mające na celu uzbrojenie terenu w media niezbędne do realizacji zamierzonej inwestycji, nabywca wykona na własny koszt, w porozumieniu z gestorami sieci.
Obsługa komunikacyjna zapewniona jest z ulicy Goździków. Droga obecnie nie jest urządzona.

4. Zgodnie ze Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/491/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2021 r., poz. 2900) działki położone przy ulicy Goździków znajdują się  na  terenie oznaczonym 1MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości  oraz interpretacji zapisów zawartych w dokumentach planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.

5.Ustala się następujące terminy zagospodarowania działek sprzedawanych w ramach programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny”: 
1) rozpoczęcie zabudowy w terminie 2 lat od dnia nabycia nieruchomości (za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów potwierdzone wpisem do dziennika budowy),
2) wybudowanie budynku mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa, oddanie budynku do użytkowania, zameldowanie w nim i zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości, a także zamieszkiwanie w nim przez kolejne pięć lat (potwierdzane corocznie – w terminie do dnia 30 maja każdego roku - poprzez wskazanie nieruchomości jako miejsca zamieszkania dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w deklaracji PIT lub w inny odpowiedni sposób, jeżeli nabywca nieruchomości nie podlegałby opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych).Postanowienia w zakresie terminów i sposobu zagospodarowania nieruchomości podlegać będą ujawnieniu w księdze wieczystej prowadzonej dla nabytej nieruchomości.

6. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości sprzedawanych w ramach programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny” zostanie zabezpieczony w następujący sposób: 

1) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
- z tytułu nierozpoczęcia prac budowlanych w wyznaczonym terminie - 10% od ceny ustalonej w wyniku przetargu w ramach programu za pierwszy rok opóźnienia, powiększanymi o 10% za każdy kolejny rok opóźnienia,
- w przypadku rozpoczęcia i niezakończenia prac w wyznaczonym terminie - 10% od ceny ustalonej w wyniku przetargu w ramach programu, powiększonymi o 10% za każdy kolejny rok opóźnienia,
- w przypadku braku corocznego potwierdzenia faktu zamieszkiwania w wybudowanym budynku – w terminie do dnia 30 maja każdego roku - poprzez wskazanie nieruchomości jako miejsca zamieszkania dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w deklaracji PIT, lub w inny odpowiedni sposób jeżeli nabywca nieruchomości nie podlegałby opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 5% od ceny ustalonej w wyniku przetargu  w ramach programu za pierwszy rok, w którym nie przedłożono dokumentu oraz 10% od tej ceny jeżeli nie przedłożenie dokumentu za dany rok nastąpiło po raz kolejny.

2) W zakresie dotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca podda się rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Miasto będzie mogło wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od dnia jego podpisania, a zdarzeniem upoważniającym do tej czynności będzie brak zapłaty kary umownej w terminie jej żądania. 

3) Jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat od jej nabycia dokona zbycia tej nieruchomości lub wykorzysta na inne cele niż mieszkalne (przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie na inne cele, przy zachowaniu jako wiodącej funkcji mieszkalnej), zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej cenie nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu, po jej waloryzacji dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.Wierzytelność Miasta z tego tytułu zabezpieczona zostanie w księdze wieczystej urządzonej dla nabytej nieruchomości poprzez wpisanie roszczenia o zapłatę kary umownej odpowiadającej cenie nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu, po jej waloryzacji dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4) Maksymalne obciążenie z tytułu kar umownych określonych w § 6 ust. 1 programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny” nie przekroczy kwoty odpowiadającej cenie działki osiągniętej w wyniku przetargu.

5) Kary umownej określonej w § 6 ust. 2 programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny” (pkt 6 ppkt 3 niniejszego ogłoszenia) za zbycie nieruchomości nie stosuje się, jeżeli zbycie to następuje na rzecz zstępnego lub małżonka, a zbywca nieruchomości w dalszym ciągu zamieszkuje w nieruchomości w okresie wskazanym w § 5 ust. 1 ppkt 2 programu.
Osoba przystępująca do przetargów na sprzedaż nieruchomości może nabyć tylko jedną nieruchomość na warunkach określonych programem pn. „Działka pod budowę domu za 50% ceny.”

7. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/377/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków i ul. Kajakowej.
 
8.Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy:
ul. Goździków (działki numer: 91/53, 91/57, 91/58 i 91/59) wynosi:120.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/54, 91/60 i 91/39) wynosi: 105.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/55, 91/61, 91/63 i 91/65) wynosi: 105.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/56, 91/62, 91/64i 91/66) wynosi: 100.000,00 zł
 
9. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
10. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
11. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
12. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 19 listopada
2021 r.  godz. 10.00  w  pokoju numer 304 na III piętrze – budynek A.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, przeprowadzony w dniu 01 października  2021 r., zakończony został wynikiem negatywnym.
 
13. Wadium za nieruchomość położoną przy:
ul. Goździków (działki numer: 91/53, 91/57, 91/58 i 91/59) wynosi:24.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/54, 91/60 i 91/39) wynosi: 21.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/55, 91/61, 91/63 i 91/65) wynosi: 21.000,00 zł
ul. Goździków (działki numer: 91/56, 91/62, 91/64i 91/66) wynosi: 20.000,00 zł

i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia  odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
 
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
14. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 15 listopada 2021 r. włącznie do godz. 15.00:
 
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków – działki numer: _______________”. 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
15. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
16. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.

17. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2021 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2021 rok→ IV kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego        
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

Goździków_mapa (Pobrań: 814)
← powrót