Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =
 
 
Umowa nr: POIS.04.02.00-00-0027/16-00 z dn. 05.04.2017 r.
Wartość projektu: 4 745 093,65 zł.
Okres realizacji: 2014 – 2017.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa IV:  Infrastruktura drogowa dla miast.
Działanie IV.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju.

Montaż finansowy projektu:
UE: 3 671 022,62  zł.
Budżet Miasta: 1 074 071,03 zł.

CELEM PROJEKTU jest poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie układu drogowego miasta do zwiększającego się ruchu pojazdów poprzez przebudowę Ronda Sulejowskiego oraz ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

ZAKRES PROJEKTU:
1. rozbudowa ronda wraz z układem ulic dolotowych, konieczną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb projektowanego ronda;
2. rozbudowa/przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od południowego wlotu Ronda Sulejowskiego
do ul. Krakowskie Przedmieście z budową kan. deszczowej, przebudową sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, przebudową linii energoelektrycznej, oświetlenia ulicznego, skrzyżowania z ul. Wiślaną, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

W ramach przebudowy i rozbudowy Ronda Sulejowskiego wykonane zostanie rondo turbinowe pięciowlotowe. Tarcza ronda:
- średnica zew. ronda - 54,00m,
- jezdnia ronda szer. 10 m w miejscach 2 pasów ruchu oraz szer.5m w miejscach występowania jednego pasa ruchu. Odcinkami przewiduje się rozdzielenie pasów ruchu na rondzie separatorami wystającymi 4 cm w świetle,
- pas przejazdowy szer.2,5m,
- wyspa środkowa w postaci turbiny o promieniach łuków 14,5m, 17,5m oraz 9,5m,
- opaska szer. 0,5m wokół wyspy środkowej.


Ul. Śląska będzie posiadać:
- jezdnię dwupasową dwukierunkową szer.7,0 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- odcinek pasa włączeniowego prawoskrętu z al. M. Kopernika szer. od 0,00 do 3,5 m,
- lewostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. od 2,5 do 3,8m,
- prawostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. od 3,2 do 3,5m,
- fragment wyspy rozdzielającej wlot na Rondo Sulejowskie od wydzielonego prawoskrętu,
Na terenie po stacji paliw zaprojektowano miejsce postojowe umożliwiające kontrole pojazdów przez odpowiednie organy (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Cała budowana infrastruktura drogowa będzie miała nośność 115 kN/oś.

Uwaga:
Nieprawidłowości

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?
Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza (link do dokumentu). Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać ?
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 
← powrót