Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa nr:  POIS.01.01.00-00-003/07 z dnia 02.11.2009 (wraz z późn. aneksami)
Wartość projektu: 205 201 879,37 zł. (wartość uwzględniająca aneksy do pierwotnej umowy)
Okres realizacji: 2003 – 2015.

Program:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno- ściekowa.
Działanie I.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM .
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Środowiska
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Montaż finansowy projektu:
UE: 128 292 922,76  zł.
Budżet Miasta: 76 908 956,61 zł (w tym VAT 37 585 661,49 zł)

W ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostało zaplanowanych pięć kontraktów na roboty budowlane:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Szczekanica"
- Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej
- Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych

Więcej informacji o projekcie pod adresem:  http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/aktualnosci/index.html

← powrót