Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =
Umowa nr: RPLD.02.02.02-10-0007/16-00
Okres realizacji: 10.2016- 04.2017
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu
Instytucja Zarządzająca: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Koszt projektu:
Dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych) 210 247,96 PLN
Budżet Miasta (15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane) 87 716,04 PLN
RAZEM: 297 964,00 PLN
 
Zakres projektu:
Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej połączone z Polsko-Węgierskim Forum Gospodarczym organizowane będą w dniach 23-25 marca 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim.
Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania służyć mają wzrostowi powiązań gospodarczych. Zarówno zorganizowanie Forum Gospodarczego Polsko - Węgierskiego jak i organizacja i udział w targach o randze międzynarodowej mają na celu budowanie sieci ponadnarodowej współpracy gospodarczej. Targi, jak i forum będą znakomitą przestrzenią do tworzenia sesji networkingowych  pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Węgier.

← powrót