Program „Generacja V4”

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =
Program Generacja
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór w ramach pilotażowej edycji programu „Generacja V4”. Wnioski o granty w wysokości do 10.000 euro mogą składać m.in. szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe.
Adresatem realizowanych działań mają być młodzi ludzie w wieku od 14 do 30 lat. Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).
 W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:
– jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron,
– jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).
Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub też stworzyć własny:
1. Zrównoważony rozwój i odporność. Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.
2. Dziedzictwo i pamięć. Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).
3. Zdrowie i aktywny styl życia. Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.
4. Sztuka i kultura. Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.
5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie. Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.
6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość. Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r. Informacje na temat naboru wniosków znajdują się:  https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?c=objectives  . W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Martą Janik, kontakt: e-mail: m.janik@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 15.
← powrót