Dzisiaj: Wtorek 27 września 2022

Nabór wniosków w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
SŻIH
Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację następujących typów projektów:
 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc;
 • Edukacyjne;
 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.
W Programie Grantowym mogą wziąć następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:
 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 31 grudnia 2023 r.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250 000 zł.

Nabór wniosków do konkursu trwa do 9 września 2022 r. godz. 23:59. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 20 października 2022 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się TUTAJ

W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Martą Janik, kontakt: e-mail: m.janik@piotrkow.pl , tel. 44 732 18 15.
 
← powrót