PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

Od 01 stycznia 2017 r. na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 1 Maja 25.
Godziny funkcjonowania PSZOK:
wtorek 7.00 - 13.00
czwartek 13.00 - 19.00
sobota 10.00 - 15.00

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piotrkowie Trybunalskim

1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych lub częściowo zamieszkałych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, który po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, waży je, następnie informuje, w którym kontenerze należy umieścić odpad.
3. Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie wg rodzajów:
-    przeterminowane leki,
-    zużyte baterie i akumulatory,
-    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-    odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym,
-    odpady wielkogabarytowe,
-    odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie,
-    zużyte opony,
-    odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
-    opakowania ze szkła,
-    papier i tektura,
-    tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
-    opakowania wielomateriałowe,
-    tekstylia,
-    metale,
 4. PSZOK funkcjonuje: wtorek 7:00-13:00, czwartek 13:00-19:00, w soboty w godzinach 10:00-15:00.
 5. Odpady określone w pkt 3 gromadzone będą selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 6. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych mają być nieuszkodzone.
 7. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjmowanych odpadów od mieszkańców zawierający: adres nieruchomości, kod odpadu, nazwę odpadu, masę odpadu, datę przyjęcia oraz sposób dalszego ich zagospodarowania.
 8. Odpady są odbierane nieodpłatnie po okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania. Za wystarczający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania można uznać: dowód osobisty, prawo jazdy, umowę najmu lub potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 9. W PSZOK  będą przyjmowane odpady  wymienione w pkt 3 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych lub częściowo zamieszkałych.
 10.W PSZOK   nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane powstające na nieruchomościach zamieszkałych lub częściowo zamieszkałych, odpady pochodzące z  prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpady z ogródków działkowych.
 11.Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, tylko jeśli przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby  zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Należy jednak podać podstawę prawną nieprzyjęcia odpadu oraz powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej notatki.

Prowadzący PSZOK:
JUKO SP. Z O.O.
ul. Topolowa 1
97-300 Piotrków Trybunalski